Projektas LT-RU-1-031

 Tarptautinis projektas LT-RU-1-031 ,,Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“

VšĮ "Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras" kartu su projekto partneriu iš Kaliningrado srities - Sovetsko miesto savivaldybės administracija, nuo 2019 m. rugpjūčio 10 d. pradėjo įgyvendinti bendrą tarptautinį projektą.  LT-RU-1-031 ,,Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonę "Lietuvos ir Rusijos Federacijos, bendradarbiavimo per sieną programa" lėšomis. Bendra viso projekto vertė – 698.867,00 EUR, iš kurių ES lėšų dalis – 628.980,30 EUR.

Projekto pagrindinis paramos gavėjas : Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras.

Projekto partneris: Sovetsko miesto administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2019.08.10-2021.08.09

Projekto tikslas - Vietinės kultūros reklamavimas bei istorinio paveldo išsaugojimas

Lietuvos-Rusijos pasienio teritorijos yra praturtintos kultūriniu paveldu, atspindinčiu istorinį Rytų Prūsijos periodą. Aktualinimas esamų kultūrinių vertybių yra būtinas, norint kultūrines vertybes išsaugoti ateities kartoms bei pritaikyti visuomenės poreikiams, projekto LT-RU-1-031 metu sukurtas bendras RytŲ Prūsijos karalienės Luizės istoriniais keliais vedantis maršrutas, apimantis vietovę tarp Rytų bei Vakarų Europos. Vilkyškių miestelyje įkurtas Istorijos inkubatorius, kuris leidžia inovatyviau pažvelgti į istorinius faktus, susipažinti su jais, bei kuris bus pritaikytas bet kokio tipo žmonėms, o Sovetsko miesto parke įrengtas ,,Žaliais teatras". 

Įgyvendinus projektą tikimasi netik padidinti turistų srautus Pagėgių ir Sovetsko regionuose, bet taip pat į Klaipėdos, Tauragės, Kaliningrado regionus ir taip sustiprinti tarpsieninius bendradarbiavimo ryšius.

Projekto 2019-2021 m.  rezultatai:

1. Sukurtas naujas bendras maršrutas "Karalienės Luizės žiedas", apimantis Vakarų Lietuvą ir Kalinigrado sritį.  Maršruto žemėlapis, brošiūra ir plėtros dokumentai skelbiami šioje svetainėje LT-EN-RU kalbomis.

2. Vilkyškiuose, Pagėgių sav., rekonstruotos Vilkyškių dvaro arklidės ir jose įrenta laisvalaikio ir pramogų erdvė "Istorijos Inkubatorius".

3. Sovetsko miesto parke, Kaliningrado sritis,  įrengtas "Žaliasis teatras" po atvirudangumi, skirtas masinių kultūrinių renginių organizavimui.

4. Sukurtas naujas internetinis puslapis www.visitpagegiai.lt, kuriam sklebiamas bendras virtualus 3D gidas po Vakarų Lietuvą ir Kaliningrado sritį. Šis gidas sklebiamas šioje svetainėje.

5. Pagėgių savivaldybėje, Bitėnų sen. teritorijoje pagerinta vandens infrastruktūra prie Nemuno upės. Tuo tikslu įrengti 2 pontoniniai lieptai,  laiptais bei 2 tualetai.

6. Įrengti 5 informaciniai stendai

7. Sukurtos elektroninės brošiūros ir išleista 10 000 vnt. žemėlapių ,,Karalienės Luizės žiedas". 

8. Suorganizuoti 2 projekto rezultatus pristatantys renginiai moksleiviams.

9. Suorganizuoti 2 atidarymo  renginiai abipus seinos

10. Suorganizuotos 2 konferencijos abipus sienos. 2019 m. gruodžio 9-ąją dieną vyko pirmoji atidarymo konferencija Sovetsko mieste

11. Įsigyti viešinimo siuvenyrai: 600 vnt. kepuraitės, 400 vnt. vaikiškų penkių dalių saugumo reikmenų komplektai, 1500 vnt. raktų pakabukai, 2000 rašikliai, 40 skėčiai su projekto logotipu. 

12.Įsigyti 2 kompeltai  virtualios realybės akinių. 

13. Įsigytas fotoaparatas.

14. Sapudoje publikuoti 18 straipsnių apie projekto eigą ir rezultatus.

15. Sukurti 72 radio žaidimai:

16. Sukurtod 8 radio transliacijos (du ciklai).

17. Sukurti 10 reklaminių vaizdo klipų.

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE

http://www.tic.pagegiai.lt/53033/projektas-lt-ru/apie-projekta.html

Ši informacija buvo parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Programos interneto svetainė: http://eni-cbc.eu/lr/lt/

EuropeAid sveitainė : https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en
Project LT-RU-1-031 description and results
"Creation, Promotion and Development of a Targeted Tourism Attraction Area between Western and Eastern Europe" LT-RU 1-031
Pagėgiai Region Tourism Information Center and Sovetsk City Municipality Administration in 2019. August 10 launched the international project "Creation, Promotion and Development of a Targeted Tourism Attraction Area between Eastern and Western Europe", funded in 2014-2020. Lithuanian-Russian Cross-Border Cooperation Program (hereinafter - ENPI).
Pagėgiai Region Tourism Information Center is the main beneficiary. The partner of the project administration of Sovetsk City Municipality. The total value of the project is EUR 698,867.00, of which EUR -628,980.30 is financed by the EU. Project implementation duration - 24 months.
The aim of the project is to promote local culture and preserve historical heritage
Project implemantation period : 2019.08.10-2021.08.09
Lead Beneficiary Pagėgiai Region Tourism Information Center 
The partner of the project: Administration of Sovetsk City Municipality.
Despite the fact that the Lithuanian-Russian border areas are enriched with a cultural heritage that reflects the historical period of East Prussia. Pagegiai and Sovetsk regions are not very often visited by both local tourists and visitors. The resurrection and actualization of existing cultural values is essential to present values to future generations and to society and to promote acquaintance with the common history on both sides of the border. During the project, a common route will be created along the historic roads of Queen Louise of East Prussia, covering the area between East and West. A History Incubator will be created in Vilkyškiai town, which will allow a more innovative look at historical facts, get acquainted with them, and which will be adapted to any type of people.
According to 2019-2021. The project is expected not only to increase tourist flows in Pagegiai and Sovetsk regions, but also to Klaipeda, Taurage, Kaliningrad regions and thus strengthen cross-border cooperation.
Project 2019-2021  results:

New joint route "Queen Louise's Ring" creation

The stables of Vilkyškiai manor are being reconstructed and an interactive game "History Incubator" with all the necessary equipment is being created.

Reconstruction of  Sovetsk "Green Theater"

Website about joint project LT-RU 
http://tic.pagegiai.lt/52594/projektas-lt-ru.html created

Water infrastructure is being improved, 2 pontoon bridges are being built, with stairs and toilets.

5 information stands will be created and implemented

20,000 brochures and 10,000 maps will be created

2 schoolchildren events will be organized.

2 opening events will be organized


2 conferences will be organized
On December 9, the first opening conference was held in Sovetsk 
600 hats for publicity goods and souvenirs, 400 sets of schoolchildren's five-piece safety kits, 1,500 key chains, 2,000 pens, 40 umbrellas with the project logo will be purchased.

Purchased project promotion items: 500 hats,1000 key chains, 1000 pens, 200 five-piece safety kits, 2 virtual reality glasses, camera.

18 articles will be published in the press:

2 articles in the press. 4 articles on the website  http://tic.pagegiai.lt/53036/projektas-lt-ru/straipsniai.html

72 radio games on the radio will be created:

Recorded radio broadcast with 1 game on Tauragė radio  https://www.tauragesradijas.lt/naujiena/karalienes-luizes-ziedas-781

Two cycles of 8 radio broadcasts will be created

Promotional videos will be created.

More information 

http://www.tic.pagegiai.lt/54362/project-lt-ru/about-project.html

This information has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this information are the sole responsibility of Pagėgiai Region Tourism Information Center and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The EU Union is not responsible for the information provided.

Programme website : http://eni-cbc.eu/lr/en/

EuropeAid website : https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

Prūsijos karalienės Luizės žiedas. Kas tai?
Prūsijos karalienės Luizės žiedas. Kas tai?
Kaliningrado sritis ir Klaipėdos kraštas yra buvusios Prūsijos karalystės rytinė dalis – Rytų Prūsija, kurias geografiškai jungė Nemuno upė. Po II-ojo Pasaulinio karo, vėliau po Sovietų Sąjungos griūties, Nemunas tapo išorine siena, skiriančia Lietuvos Respubliką ir Kaliningrado sritį. Tačiau ši teritorija yra turtinga išlikusiu bendrą Rytprūsių istoriją ir kultūrą menančiu paveldu, bet dėl nepakankamai išvystytos turistų informavimo sistemos, bendros turizmo strategijos pasienio regione (Pagėgiuose ir Sovetske) stokos, kyla kultūrinio dialogo ir identiteto suvokimo problemos.
VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ ir Sovetsko miesto savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 10 d. pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą  „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp rytų ir vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“, finansuojamas 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis (toliau – EKPP). 
Šiuo projektu siekiama per bendras veiklas atgaivinti Kaliningrado srities ir Klaipėdos krašto istoriją be sienų, ją tinkamai reprezentuoti irinovatyviomis priemonės didinti vietos žmonių ir turistų susidomėjimą bendru paveldu ir taip prisidėti prie kultūrinio dialogo skatinimo, regiono patrauklumo didinimo bei turizmo abipus sienos vystymo ir plėtros.
Vienas iš svarbiausias projekto uždavinių yra bendrai veiklai sutelkti institucijas, turizmo centrus, muziejus, asociacijas apibus Nemuno ir sukurti tarptautinį turistinį maršrutą ,,Karalienės Luizės žiedas“. Kodėl karalienė Luizė?
Prūsijos karalystė- nebeegzistuojanti istorinė valstybė kelis šimtmečius dariusi didelę įtaką Vokietijos ir visos Europos istorijai. Viena ryškiausių to meto asmenybių yra Prūsijos karalienė Luizė, palikusi gilų pėdsaką žmonijos istorijoje.Projekto „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Rytų ir Vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ metu siekiama išsaugoti istorinį Prūsijos karalienės Luizės palikimą Tauragės ir Sovetsko regionuose, viešinant istorines, kultūrines vietas bei objektus abipus Nemuno.  To pasėkoje per 2 projekto įgyvendinimo metus bus sukurtas turistinis maršrutas ,,Karalienės Luizės žiedas“, apimantis virš 300 km.
Prūsijos karalienės Luizės ir Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto susitikimas Tilžėje 19 a. pr.
Turistai galės keliauti karalienės Luizės žiedu sekančiai: maršruto pradžia Vilkyškiai ,,Istorijos inkubatorius“ (Pagėgių sav.), antras žymesnis taškas – Panemunė, Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities pasienis, sienos perėjimo punktas. Šiandien vietos ir užsienio turistams sudarytos puikios galimybės keliauti į Kaliningrado sritį, pasinaudojant nemokamomis elektroninėmis vizomis. Todėl pirmasis istorinis miestas, pasitinkantis turistus yra Tilžė (dabar Sovetskas). Tilžės mieste įdomi ne tik senoji urbanistinė architektūra, bet ir buvusiame Jokūbynės parke 2014 m. atstatyta Prūsijos karalienės Luizės skulptūra. Toliau Luizės žiedas tęsiasi į Kaliningrado miestą, per Kuršių Neriją į Klaipėdos miestą ir apylinkes, kol galiausiai žiedas užsibaigia Piktupėnuose, Pagėgių sav. Šiuo metu sudarytas preliminarus maršrutas, kuris ilgainiui bus plėtojamas. Projekto pabaigoje bus išleistos brošiūros ir žemėlapiai su išsamiu ir konkrečiu maršruto aprašu.Taip stiprinantinstitucijų ir turizmo sektoriaus bendradarbiavimą abipus Nemuno, siekiama padidinti turistų susidomėjimą bendra istorija ir pritraukti kuo daugiau turistų į Tauragės bei Sovetsko regionus.
Pirmasis žingsnis žengtas š.m. gruodžio 9-ą dieną. Tą dieną projekto partneris - Sovetsko miesto savivaldybės admininistracija,organizavo projekto atidarymo konferenciją.Konferencijoje dalyvavo Pagėgių ir Sovetskomiestų savivaldybių atstovai, projekto darbo grupės nariai.Sėkmingą abipusį bendradarbiavimą įrodo ir tai, kad konferencijoje dalyvavoLietuvos Respublikos konsulato Sovetske trečiasis sekretorius Darius Junelis.
Po sveikinimo žodžių buvo pradėta išsamiau nagrinėti Luizės pėdsakus Kaliningrado srityje. Šia tema pranešimus skaitė Sovetsko miesto istorijos muziejaus specialistė Ala PetrovaČiūbūn, Kaliningrado kraštotyros klubo vadovas AdatovBorisNikolaev ir kiti. Pranešimai atskleidė daug nežinomų istorinių faktų, susijusių su Prūsijos karalienės Luizės gyvenimu, politine ir visuomenine veikla. O svarbiausia buvo diskutuojam, kaip šias istorines žinias praktiškai pritaikyti turistų poreikiams. Konferencijos pabaigoje projekto vadovas Sigitas Stonys pristatė filmuotą medžiagą apie Pagėgių krašto turizmo išteklius.
Būtina pažymėti, kas projektas pasižymi keliais pridėtinės vertės ir naujumo aspektais. Visų pirma, projektu siekiama sukurti veiklią atstovybę, kurios būstinė ,,Istorijos inkubatorius“ Vilkyškiuose. Atstovybė turėtų tapti Prūsijos istorijos tinklo,jungiančio turizmo centrus, muziejus, asociacijas ir įvairias draugijasVakarų Lietuvoje ir Kaliningrado sritis iniciatorius.
                                                            Abipus sienos - Nemuno upės vingis ties Rambyno kalnu, Pagėgių sav. Lietuva
Vertėtų akcentuoti turistinio maršruto tarptautiškumą ir tematiškumą, kuris turizmo srities analitikų nuomone paprastai populiaresnis ir patrauklesnis nei tik lankytinų objektų apjungimas į bendrą maršrutą. Tinkamai išplėtotų ir aktyviai naudojamų tarptautinių turistinių maršrutų, apimančių Lietuvos ir Rusijos teritorijas, yra vos keli. Vienas iš jų „Baltų kelias“ apimantis istorines baltų gyvenamąsias teritorijas (Lietuva, Latvija, Rusija, Baltarusija, Lenkija). Todėl turistinio maršruto ,,Karalienės Luizės žiedas“ propagavimas ir plėtra tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai yra itin svarbus.
Labai svarbu išryškinti, kad tarptautinis tematinis maršrutas bus pritaikytas ir tiems, kurie nori susipažinti su Rytų Prūsijos kultūra, tačiau dėl įvairių sumetimų neturi galimybės keliauti iš vienos valstybės į kitą. Abejose valstybėse turistai galės susipažinti su šalių istorija neakivaizdžiai –nuotoliniu būdu pasitelkus informacines technologijas (virtualūs turai, animacijos, reprezentacijos).
VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ yra pagrindinis paramos gavėjas. Projekto parteris - Sovetsko miesto savivaldybės administracija.Bendra projekto vertė – 698 867,00 eurai, iš kurių –628 980,30 EUR yra finansuojama ES lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.Projekto darbo grupė: projekto vadovas Sigitas Stonys, projekto fininasininkė Dalia Šėperienė, projekto koordinatorė Gintarė Šimkūnaitė, projekto koordinatorius Sovetsko mieste OlegVašūrin, finansininkė Natalija Eremenko, projekto koordinatoriaus asistentė OlesiaSoloveva.
Norint sužinoti daugiau apie bendrą projektą, kviečiame Jus sekti facebook paskyrą„Istorijos Inkubatorius“.
Ši informacija buvo parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ Pagėgių krašto turizmo informacijos centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. ES sąjunga nėra atsakinga už pateiktą informaciją.
Programos interneto svetainė: http://eni-cbc.eu/lr/lt/
 
Queen Louise ring. What is that?

Queen Louise ring. What is that?
The Kaliningrad region and the Klaipėda region are located in the eastern part of the former Kingdom of Prussia, East Prussia, on the geographically connected Nemunas River. After World War II, and later after the collapse of the Soviet Union, the Nemunas allowed the external border, the Republic of Lithuania and the Kaliningrad region. But this area is rich in the surviving common example of East Prussia and the information systems of tourists who have not gone to any extent, the lack of a common tourism strategy in the border region (Pagėgiai and Sovetsk), the emerging means of cultural dialogue and identity.
Pagėgiai Region Tourism Information Center and Sovetsk City Municipality Administration in 2019. August 10 launched the international project "Creation, Promotion and Development of a Targeted Tourism Attraction Area between Eastern and Western Europe", funded in 2014-2020. Lithuanian-Russian Cross-Border Cooperation Program (hereinafter - ENPI).
The aim of this project is to revive the history of Kaliningrad region and Klaipeda region without borders through joint activities, to properly represent it with innovative measures to increase interest of local people and tourists in common heritage and thus contribute to cultural dialogue, attractiveness and cross-border tourism.
One of the most important tasks of the project is to bring together institutions, tourist centers, museums and associations around the Nemunas for joint activities and to create an international tourist route "Queen Louise's Ring". Why Queen Louise?
The Kingdom of Prussia is a historic state that no longer exists and has had a major influence on German and pan-European history for several centuries. One of the most prominent personalities of the time is Prussian Queen Louise, who has left a deep mark on human history. During the project implemantation, are trying to save the historical heritage,  places and objects of the Prussian Queen Louise on both sides of the river Nemunas. As a result, during the 2nd year of the project implementation, the tourist route “Queen Louise Ring” will be created, covering over 300 km.
Tourists will be able to travel in the ring of Queen Louise as follows: the start of the route Vilkyškiai “History Incubator” (Pagėgiai municipality), the second most significant point - Panemunė, the border of the Republic of Lithuania and Kaliningrad region, border crossing point. Today, local and foreign tourists have excellent opportunities to travel to the Kaliningrad region using free electronic visas. Therefore, the first historic city to meet tourists is Tilsit (now Sovetsk). Not only the old urban architecture is interesting in Tilsit, but also in the former Jokūbynė Park in 2014. a sculpture of Prussian Queen Louise was restored. The Queen Louise ring continues to the city of Kaliningrad, through the Curonian Spit to the city of Klaipėda and its surroundings, until finally the ring ends in Piktupėnai, Pagėgiai municipality. A preliminary route has now been drawn up which will be developed in the long run. At the end of the project, brochures and maps with a detailed and specific description of the route will be published. In order to strengthen cooperation between institutions and the tourism sector on both sides of the river Nemunas.
The first step was taken this year. on December 9. On that day, the project partner - the administration of Sovetsk city municipality, organized the project opening conference. Representatives of Pagėgiai and Sovetsk municipalities, members of the project working group took part in the conference. Successful mutual cooperation is also proved by the fact that Darius Junelis, the Third Secretary of the Consulate of the Republic of Lithuania in Sovetsk, participated in the conference.
Following the welcome speech, a more detailed examination of Louise's footprints in the Kaliningrad region began. Presentations on this topic were made by Ala Petrova Čiūbūn, a specialist at the Sovetsk City History Museum, AdatovBoris Nikolaev, head of the Kaliningrad Local History Club, and others. The reports revealed many unknown historical facts concerning the life, political and social activities of Prussian Queen Louise. And most importantly, we discussed how to apply this historical knowledge in practice to the needs of tourists. At the end of the conference, the project manager Sigitas Stonys presented a video about the tourism resources of Pagėgiai region.
It is necessary to note that the project is characterized by several aspects of added value and novelty. First of all, the project aims to create an active representative office with its headquarters "History Incubator" in Vilkyškiai. The representative office should become the initiator of the Prussian History Network, which unites tourist centers, museums, associations and various societies in Western Lithuania and the Kaliningrad region.
It is worth emphasizing the internationality and thematic nature of the tourist route, which, in the opinion of tourism analysts, is usually more popular and attractive than just combining attractions into a common route. There are only a few well-developed and actively used international tourist routes covering the territories of Lithuania and Russia. One of them is the Baltic Way, which covers the historic Baltic settlements (Lithuania, Latvia, Russia, Belarus, Poland). Therefore, the promotion and development of the "Queen Louise's Ring" tourist route is of great cultural and economic importance.
It is very important to point out that the international thematic route will be adapted for those who want to get acquainted with the culture of East Prussia, but for various reasons do not have the opportunity to travel from one state to another. In both countries, tourists will be able to get acquainted with the history of the countries in absent - remotely with the help of information technologies (virtual tours, animations, representations).
Pagėgiai Region Tourism Information Center is the main beneficiary. The partner of the project is the administration of Sovetsk City Municipality. The total value of the project is EUR 698,867.00, of which EUR -628,980.30 is financed by the EU. Project implementation duration - 24 months. Project working group: project manager Sigitas Stonys, project financier Dalia Šėperienė, project coordinator Gintarė Šimkūnaitė, project coordinator in Sovetsk OlegVašūrin, financier Natalia Eremenko, project coordinator assistant OlesiaSoloveva.
To find out more about the joint project, follow us on facebook  "History Incubator".
This information has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this information are the sole responsibility of Pagėgiai Region Tourism Information Center and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The EU Union is not responsible for the information provided.
 

Programme website : http://eni-cbc.eu/lr/en/

EuropeAid website : https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en