Administracinė informacija
Vidaus kontrolė ir dokumentų valdymas

Vidaus kontrolės politikos aprašas (aktuali redakcija nuo 2022-12-21)

Biudžeto projekto sudarymo, biudžeto išlaidų rengimo, vykdymo ir ataskaitų pateikimo tvarkos aprašas

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo taisyklės

2022 m. dokumentacijos planas

2021 m. dokumentacijos plano suvestinė

Pagėgių sav. admin. centralizuoto vidaus audito išvada 2022

Vidaus kontrolės įgyvendinimo  juridiniame asmenyje ataskaitos 2021/2020

Vidaus kontrolės įgyvendinimo  juridiniame asmenyje atsiskaitymas 2021

Inventorizacijos tvarkos aprašas

2023 m. ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto užpajamavimo, nurašymo komisija

Pripažinimo nereikalingu ar nebetinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas

Įstaigos vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas

Lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašas

2022 m. darbuotojų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus sąrašas 

2021 m. darbuotojų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus sąrašas 

Darbuotojų, turinčių teisę vizuoti apskaitos dokumentus sąrašas

Kasoje naudojamų dokumentų numeravimo ir registravimo tvarka

2022 m. darbuotojai supažindinti su kasoje naudojamų dokumentų numeravimo ir registravimo tvarka

2021 m. darbuotojai supažindinti su kasoje naudojamų dokumentų numeravimo ir registravimo tvarka

Įsakymai dėl įgaliojimų suteikimo S. Jašinskienei

Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo L. Mišeikiui

Darbų perdavimo taisyklės keičiantis darbuotojams

Griežtos atskaitomybės dokumentų registracijos žurnalas 2022 m. Nr. 1

Griežtos atskaitomybės dokumentų registracijos žurnalas 2022 m. Nr. 2

Personalo valdymas