Parama verslui

Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Programos tikslai: remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Pagėgių savivaldybę.

Uždaviniai:

  • didinti vietos gyventojų užimtumą;
  •  sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti smulkųjį verslą kuriant naujas darbo vietas ir siekiant išlaikyti esamas;
  • ugdyti vietos gyventojų verslumą;
  • skatinti SVV įmonių tarpusavio bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygiu.

Programos lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama dalis patirtų (ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos) išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus SVV subjektus, kai jie yra ne PVM mokėtojai.

Priemonės subjektas: Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vieta, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Pagėgių savivaldybės teritorijoje, verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui.

Finansavimo forma ir dydžiai:

Finansuojamos priemonės

 

Finansavimo sąlygos
14.1. Naujai įkurta darbo vieta –                Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos sukūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu arba SVV subjektai, kurie įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos gavimo įkurti naują darbo vietą ir joje įdarbinti darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai/ketinamai įkurti naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Įkūrus/ketinamoms įkurti dvi ir daugiau naujas darbo vietas SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 1500,00 Eur  dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus;

– SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Pagėgių savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo;

– SVV subjektas įsipareigojęs, bet nesukūręs darbo vietos per vieną mėnesį, Pagėgių savivaldybės administracijai turi grąžinti visas lėšas;

– su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartys;

– naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Pagėgių savivaldybės gyventojas (-ai).

14.2. Patalpų įrengimo, atnaujinimo, įrangos (naujos ir / ar naudotos), darbo įrankių, medžiagų, priemonių, reikalingų paslaugos teikimui ar produkto gamybai įsigijimas – Gali kreiptis SVV subjektai, atitinkantys labai mažos įmonės sąvoką, kaip ją apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas ir kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos patyrė išlaidas. Parama gali būti skiriama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000,00 Eur. Parama tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriama vieną kartą per 2 metus;

– pagal šią priemonę įranga ir patalpų įrengimas ar atnaujinimas turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt;

– įsigyta naudota įranga negali būti senesnė kaip 5 metai.

 

14.3. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) – Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur;

– įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 100,00 Eur. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre;

– išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

– įmonės buveinė ir veiklos vykdymo teritorija yra Pagėgių savivaldybė;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.4. Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas

 

– Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Pagėgių savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė SVV subjektui kompensuoja iki 200,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, investicinio projekto, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos vertinimas yra teigiamas (arba jam prilygintas vertinimas) ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.5. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas

 

– Skiriama iki 50 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos;

– parama tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiama vieną kartą per 2 metus.

14.6. Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis kompensavimas – Skiriama iki 50 proc. dydžio, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų (talpinimo paslaugos);

– SVV subjektas nurodo sukurtos ir veikiančios interneto svetainės adresą;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.7. Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas – Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur, (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo bei paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų išlaidų. Išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimui);

– rinkodaros išlaidos: reklaminiai leidiniai, skrajutės, stendai, iškabos, viešinimo paslaugos, tyrimai, susiję su konkurentų ir rinkos analize;

– ženklinimo išlaidos: informacinių rodyklių įrengimas, paslaugos kelio ženklai, informaciniai kelio ženklai į verslo subjekto buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.8. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas – Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas iki 1000,00 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto įgyvendinimui. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir  / ar pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms). Parama tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriama vieną kartą per 2 metus;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

14.9. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia

 

– Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parama tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriama vieną kartą per 2 metus;

– išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

– jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.

14.10. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos – Skiriama iki 50 proc. dydžio (bet ne daugiau kaip 5 Eur/m2) ir ne daugiau kaip 500,00 Eur per metusIšlaidoms pagrįsti pateikiama nekilnojamojo turto sutarties kopija;

– kompensuojamos nuomos išlaidos SVV subjektams, kurie veiklas vykdo iki 2 metų nuo įmonės įregistravimo VĮ Registrų centre dienos;

– nuomojamos patalpos yra Savivaldybės teritorijoje ir yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, jų nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Priemonės įgyvendintojas: Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, tel. nr. (8 441) 70 413