Svarbi informacija

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pateikia detalų įstatymo pakeitimų sąrašą:

Nuo 2022-01-01:

* Pirkimų vykdytojai įpareigojami siekti inovatyvių bei aplinkos apsaugos kriterijų.

Atitinkamai Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos turės nustatyti atvejus, reikalavimus ir tvarkas, kada ir kaip tai daryti.

* Pirkimų vykdytojai, kurių per einamuosius metus numatoma sudaryti sutarčių vertė neviršys 30 000 Eur be PVM, turės laikytis tik įstatymuose įtvirtintų principų, bei teikti ataskaitas.

* Pirkimų vykdytojai privalės skelbti apie rinkos konsultacijas CVP IS.

Rinkos konsultacijos bus privalomos, jei per paskutinius 12 mėnesių atliktame tokių pačių ar panašių prekių, paslaugų ar darbų pirkime, apie kurį buvo privaloma skelbti (išskyrus mažos vertės pirkimus) nebuvo gauta nei vienos arba buvo gauta tik viena tinkama paraiška ar pasiūlymas.

* Koreguojamos pašalinimo pagrindų, susijusių su rimtu profesiniu pažeidimu, formuluotės. Tiekėjai turės būti šalinami iš pirkimo procedūros, jei pirkimo vykdytojas bet kokiomis tinkamomis priemonėmis galės įrodyti, kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo, galės vertinti, ar dėl esančių pašalinimo pagrindų ji tiekėją laiko nepatikimu.

* Tiekėjai negalės pasinaudoti „apsivalymo“ galimybe, jei jis yra pašalintas iš pirkimo ar koncesijos procedūros įsiteisėjusiu teismo sprendimu tam tikram laikui.

* Pirkdamas statybos darbus ir nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo vykdytojas turės reikalauti, kad rangovas pateiktų pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos (kompetencijų) įrodymus, kai Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

* Tikslinamas reglamentavimas dėl informacijos apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūros metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją bei apie netinkamai įvykdžiusius ar neįvykdžiusius sutarčių tiekėjus.

* Pirkimai, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, negalės sudaryti daugiau kaip 50 proc. (šiuo metu yra 70).

* Panaikinama nuostata dėl socialinio pasiūlymų vertinimo kriterijaus - darbo užmokesčio medianos. Tačiau įtvirtinama galimybė vertinti darbuotojams per pastaruosius 12 mėn. mokėtą darbo užmokesčio medianą.

* Supaprastintų pirkimų atveju, pirkimo vykdytojai galės prašyti, kad neįprastai mažą kainą pagrįstų tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

* Žodžiu sudaryti bus galima sutartis, neviršijančias 5 000 Eur be PVM, panaikinama pareiga skelbti raštu pateiktą pasiūlymą, kai sutartis sudaroma žodžiu. Tačiau informacija ir apie šias sutartis turės būti skelbiama VPT nustatyta tvarka.

Nuo 2022-07-01:

* VPT pradės vykdyti pirkimų vykdytojų žinių patikrinimą ir pažymėjimų išdavimą, kurie galios 5 metus.

Nuo 2023-01-01:

* Pirkimų vykdytojai įpareigojami siekti socialinių kriterijų. Atitinkamai Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės nustatyti atvejus, reikalavimus ir kriterijus kada ir kaip tai daryti.

* Viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimo specialisto pažymėjimą.

* Viešojo pirkimo komisijos posėdžių stebėtojais negalės būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir valstybės politikai.

* Nereikės skelbti apie mažos vertės pirkimus, kai numatoma sutarties vertė neviršija 15 000 Eur be PVM.

* Įsigalioja pareiga centralizuoti pirkimus savivaldybėms ir jų įstaigoms.